top of page

Bonjou Paran yo!

Anplwaye VCHS la akeyi w nan Victory Collegiate High School. Pou ede w vin yon pati nan fanmi Victory, nou envite w ale nan yon oryantasyon pou Nouvo Elèv.

Tanpri itilize lyen itil ki anba yo kòm resous pandan tout ane lekòl sa a. 

Si w gen nenpòt kesyon tanpri pa ezite kontakte nou

Koòdonatè Paran Mesye Shawn Mark nan

smark6@schools.NYC.gov

Reyinyon Asosyasyon Paran ak Pwofesè yo pral anonse byento.

Kont Lekòl Vil Nouyòk

Kont Lekòl Nouyòk ou a se pòtay ou nan teknoloji ki fè fas a fanmi pou sipòte ak swiv pwogrè pitit ou yo atravè edikasyon lekòl leta nan Depatman Edikasyon Vil Nouyòk. Louvri yon kont lekòl vil Nouyòk se premye etap la pou w patisipe plis nan edikasyon elèv ou a. 

2

Fòm manje midi

Y ap ofri elèv ki ale lekòl an pèsòn manje maten ak manje midi gratis chak jou nan lekòl la.   Tanpri ranpli fòm manje midi sa a.

3

Pwogram Sante nan lekòl || NYU Langone

Family Health Centers School-Based Health Program gen ladann swen prensipal, sante mantal, ak sèvis dantè.

Sèvis sante nan lekòl ou a:

  • Fizik pou Espò ak Kan

  • Vaksinasyon ak tès san

  • Premye swen

  • Swen ijan

  • Tretman pou swen ijan oswa woutin

  • Referans pou Swen Espesyalite

5

Abiman ak inifòm lekòl

Tanpri kontakte biwo prensipal la. Klike sou imaj ki anwo a pou lis pri a. Klike sou bouton ki anba a pou pri a.

6

Fòm kontak

Pou asire ke kominikasyon ak anons lekòl yo byen distribye, nou tanpri mande paran/gadyen yo ranpli fòm kontak sa a.

Studying in Library

Ann Rete Konekte

Tanpri swiv nou sou rezo sosyal nou yo 

Instagram

Facebook

bottom of page